Home > Player Info
    __________
___/8-Bit MUSH\____________________________________________________________
 ù   ù ÜÜÜÜÜ ù   ù      
Þ Þ Þ ÞßßßßßÝ ù ù    ù  Name: Akaz           Alias: Tsu_Alt        Sex: M
ù  Þ ÞÝ Þ   ÞÝ  ù  ù    Last Connected: Thu Oct 29 17:40:38 2020(23h 26m)
     ÞÝ ÜÜ  ÜÞÝ         Location: Castle Entrance                         
 ùùÞ ÞÝ     ÜÞÝ  ù      Connection Time: 126d 0h 8m 25s(#89)
   ùÜÞÝ ßßÞ  ÞÝ      ù  Money: 24479 Coins(2.1% #10)
 ù ùÜÞÝ  Ý  ÞÝÜ ù  ù    Birthday: February 14, 2013 Age: 2815d 3h 28m 31s
     ÜÞÜÜÝÜÜÝÜ          WWW:                                             
ù  ùù ÜßßÜßßÜ      ßßß  MWW:                                             
       ÜÜßÜÜù      ÜÜ   Properties: 1 Res (583į)
   ù  ù ù      ù  Ý     Company: CongloMeno
    ù    ù ù            Married: 
------File Photo------- 
 Misc: 
Toobis is really helpful.
Sam is really helpful.
Paco is really helpful.
 Announcement: SLAPPYTHEMULE is a really awesome person! I love it!!!!!
____________________P^»Éá[êãÎżÜİ¥ĢTTóOWÑCåVMįòTþá8T÷ĦÜ÷ZŇįTG>3ø=į_