Home > Player Info
    __________
___/8-Bit MUSH\____________________________________________________________
                  Ý 
   ----      ---- Ý Name: Cimorene       Alias: Cim            Sex: F
ÞÝ   ((((      )))) Ý Ý Last Connected: Sun Jul 15 12:24:47 2018(6d 2h)
ÞÝ  /    \    /     Ý Ý Location: Cim City                                
ÞÝ  \_()/    \_() Ý Ý Connection Time: 632d 18h 45m 30s(#31)
ÞÝ          :       Ý Ý Money: 39539 Coins(3.9% #5)
ÞÝ           ;      Ý Ý Birthday: October 24, 2001 Age: 6114d 1h 38m 54s
ÞÝ          -       Ý Ý WWW: www.cimorthing.blogspot.com                 
ÞÝ °°°°°°°°°°°°°°°° Ý Ý MWW:                                             
ÞÝ °°°°°°°°°°°°°°°° Ý Ý Properties: 3 Res, 2 Comm (52097į)
ÞÝ  °°°°°°°°°°°°°°  Ý Ý Company: Cim City Inc.
ÞÝ   °°°°°°°°°°°°   Ý Ý Married: mr.bear
------File Photo------- 
 Misc: Yep, that's me in that picture up there. I'm being bound and gagged by
various sadistic neanderthals bent on world destruction. MRRAAAAAAARRR
 Aim: Cheezballchck
 Email: ValerieYoung@gmail.com
_______________________________________Ü÷żŇ¥ãÜMê»įCóááT÷÷òþåÑÎVĦ_èè8