Home > Gatherings > 8Bit Gathering VII: Myrtle Beach (2012) > Picture
Some delicious racist pancakes at Tar Baby's. Pictured: Stinkoman, Nina, PrincessPeach, Zalethon, Cimorene, Toobis, MOM, KingKoopa, Luigi, Xanthius, Krakatau, Raven, Ravenson and Eclipse.